Tiếp nhận yêu cầu

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng từ các kênh thông tin liên lạc.