Gom hàng lẻ (LCL), hàng quá khổ (container Open Top, Flat Rack)